Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298
                                               

Црна Пештера

Црната Пештера се наоѓа во подножјето на врвот Голем Осој, околу 0.5 км југозападно од селото Трпејца. Влезот на пештерата се наоѓа 1.25 м над езерското ниво. Истиот има северозападна експозиција, со широчина од 3 м и најголема височина од 2.5 м. ...

                                               

Череп (пештера)

Череп - пештера во Македонија во подножјето на планината Бистра, помеѓу кичевските села Тајмиште и Бачишта. Пештерата Череп се наоѓа во атарот на планинското село Бачишта, кај месноста викано Вачишки ливади покрај Вачишка река. Пештерата "Череп" ...

                                               

Чулејца

Чулејца позната и како Партизанска Пештера претставува втората најдолга пештера во јужниот дел од Македонија, после пештерата Бела Вода кај Демир Капија која е долга 955m. Таа се наоѓа на 150 метри од источниот брег на Тиквешкото Езеро, кај наоѓа ...

                                               

Шаркова дупка

Пештерскиот бисер е сместен во непосредна близина на последните куќи од селото. До влезот има десетина минути пешачење по изградена патека и скалила. Пештерата Шаркова Дупка, која е отворена за туристите, е заштитена со железна врата и со решетки ...

                                               

Баба Сач

Баба Сач - средновисока планина која се издига помеѓу Кичевската Котлина на север и карстното Церско Поле на југ. Со највисокиот врв Голем Сач од 1.698 м, кој се наоѓа во средишниот дел, се протега во напореднички правец исток – запад. На запад с ...

                                               

Бабуна (планина)

За други значења на поимот Бабуна, видете на појаснителната страница Бабуна - средновисока планина што се наоѓа во средишниот дел на Македонија, а се издига помеѓу долината на реката Бабуна и Прилепско Поле.

                                               

Бејаз Тепе

Бејаз Тепе или Бејас Тепе - највисок врв на планината Средна во источна Македонија, меѓу долините на реките Брегалница и Желевица. Се наоѓа во средишниот дел на планинското било и се одликува со не многу голема издаденост поради што тој речиси во ...

                                               

Бигла (планина)

За други значења на поимот Бигла, видете на појаснителната страница Бигла - средновисока планина што претставува природно продолжение на Илинска и Плакенска Планина. Има динарски правец на протегање сз–ји во должина од 16 км. На запад е ограничен ...

                                               

Билино

Билино или Билина - средновисока планина што се протега во крајниот североисточен дел на Македонија на границата со Србија. Точните граници на планината тешко можат да се одредат поради големата десецираност на релјефот. На север се надоврзува Чу ...

                                               

Бистра (планина)

Бистра - планински венец во централниот дел од Западна Македонија. Поради богатството со растителен и животински свет, како и пријатната и лековита планинска клима, претставува туристички доста привлечна и атрактивна, пружајќи услови за развој на ...

                                               

Богословец (планина)

За истоименото село видете Богословец. Богословец - ниска планина во Македонија, што се наоѓа 10 км западно од Штип. Највисок врв е Св. Јовански Рид, а малку понизок е Тиски Врв. Богословец е познат по експлоатацијата на азбест, која е вршена до ...

                                               

Буковиќ (планина)

Сместена е меѓу Полошката Котлина на север, Кичевската Котлина на југ, планината Бистра на запад и масивот на Добра Вода односно Челоица на исток. Планината е мала по површина, со 79 км 2, и понекогаш се смета за дел од масивот на Сува Гора. Во с ...

                                               

Бушева Планина

Бушева Планина е доста е пошумена со листопадни – букови, на места и со зимзелени дрвја. Падините на Бушева Планина околку Крушево како планинско место спаѓа меѓу оние општини во Македонија кои се побогати со шуми. Етатот го сочинуваат претежно н ...

                                               

Вишешница

Вишешница - дел од еден поголем планински масив кој ја опфаќа и Дрен Планина и всушност е продолжение на неа. Се наоѓа веднаш над Тиквешкото Езеро, а името го добила по карпата со исто име која се издига над Полошкиот Манастир.

                                               

Водно

Водно - средновисока планина сместена во јужниот дел на Скопската Котлина. Има поволна географска положба, бидејќи во негова близина се наоѓаат важни патишта, железници и најпрометното место во земјата, градот Скопје. Највисоката точка на Водно е ...

                                               

Герман (планина)

Герман - средновисока планина во крајниот североисточен дел на Македонија, помеѓу котлината Славиште на југ, долината на Пчиња на север, планината Козјак од запад и масивот Билино од исток. Највисок врв е Модра Глава. Височината на главното било ...

                                               

Голак

Голак - средновисока планина меѓу Делчевската Котлина на исток и Кочанската Котлина на запад, со меридијански правец на протегање. Планинскиот масив опфаќа 12.800 ха, односно е долг околу 40 км а широк околу 20 км. Спаѓа во средно високите планин ...

                                               

Голешница

Голешница - средновисока планина во средишниот дел на Македонија. Всушност му припаѓа на источниот дел од масивот Мокра Планина, но од него е морфолошки одвоена. Се наоѓа помеѓу горните делови од речните долини на Кадина Река и Тополка, со правец ...

                                               

Голјак

Голјак - средновисока планина во Западна Македонија, којашто претставува најсеверна огранка на масивот Бигла. Планината има меридијански правец на протегање и на север е ограничена од течението на реката Треска, на запад со Бржданска Река, додека ...

                                               

Горица (планина)

Горица - мала планина во Полошката Котлина. Всушност таа е дел од големата планина Сува Гора. Но сепак таа е од големо ѕначење за околните места. Висока е 650 м и е лев крак на Сува Гора. Карактеристична е по дабовата шума, која во последните год ...

                                               

Готен

Готен - средновисока планина во Источна Македонија којашто ѝ припаѓа на Родопската зона. Се наоѓа помеѓу планините Огражден на исток и Плачковица на запад. Од Плачковица е одвоена со долината на Смилјанска Река, а од Огражден со длабоката клисура ...

                                               

Градешка Планина

Градешка Планина е средновисока планина во Македонија со динарски правец на протегање северозапад–јигоисток. Таа се наоѓа помеѓу долината на реката Вардар, на запад, и Криволакавичката Котлина, на исток. Градешка планина зафаќа површина од 56 км ...

                                               

Градиштанска Планина

Градиштанска Планина - ниска и доста расчленета планина што се протега во правец ЈЗ-СИ, помеѓу долниот тек на Пчиња на запад и Овче Поле на исток, во должина од околу 30 км. Просечната ширина е околу 9 км со вкупна површина од 230 км 2. Највисок ...

                                               

Даутица

Планината Даутица се наоѓа во средишниот дел на Македонија и претставува пределна граница помеѓу Пелагонија и Прилепското Поле на исток, Порече на запад и долината на Бабуна во Велешко на североисток. Таа претставува единствена и крајна јужна огр ...

                                               

Добра Вода

Добра Вода - висока венечна планина во Македонија што се издига помеѓу долината на Мала Река од исток и Кичевската Котлина од запад. На север започнува од Дупен Камен, со којшто е одделена од Сува Гора, на југ се протега до долината на реката Тре ...

                                               

Древеник (планина)

Древеник или Древеничка Планина - средновисока планина во областа Железник во југозападна Македонија. Сместена е јужно од Бушева Планина и е одвоена од неа со долината на Црна Река. На запад, со реката Обедничица е одвоена од Плакенска Планина, н ...

                                               

Дрен (планина)

Дрен Планина - средновисока планина во Македонија што се протега помеѓу Мариовската Котлина на југ и Раечката Котлина на североисток. Со своето протегање планината Дрен ги заградува од исток Прилепското Поле и Пелагонија и самиот град Прилеп, на ...

                                               

Дукат (планина)

Дукат - средновисока планина во југоисточна Србија и крајниот североисточен дел на Македонија. Планината има голо и заоблено било со просечна надморска височина од 1.400 м. Највисок врв е Црноок со надморска височина од 1.881 м, додека во Македон ...

                                               

Жеден

Планината се протега помеѓу Скопската Котлина на исток и Полошката Котлина на запад. На север и североисток е одделена со лак на реката Вардар од ограноците на Шар Планина и Скопска Црна Гора; од југоисток со Бојанско и Копаничко Поле – делови на ...

                                               

Злато (планина)

Злато е средновисока македонска планина што се протега северно од Прилеп, помеѓу Стара Река и Прилепска Река, во североисточниот дел на Пелагонија. Претставува западна огранка на масивот на планината Бабуна. Сочинува природна целина со површина о ...

                                               

Јабланица

Оваа статија се однесува за планината Јабланица. За други значења видете Јабланица појаснување. Јабланица - висока планина во југозападниот дел на Македонија, помеѓу Охридско-струшката и Дебарската Котлина, западно од реката Црн Дрим и брегот на ...

                                               

Караорман

Караорман - средновисока планина што се протега во западна Македонија. Името на планината потекнува од турските зборови кара - црна и орман – шума. Се протега во меридијански правец север – југ, помеѓу долината на Црн Дрим на запад и долините на ...

                                               

Караџица

Караџица - висока планина во Македонија што го зафаќа западниот дел од масивот Јакупица и има правец на протегање југоисток–северозапад. Спрема северозапад продолжува во Сува Планина. Западната планинска страна се одликува со стрмни и високи отсе ...

                                               

Китка

Китка - планина во Македонија, која се наоѓа југоисточно од градот Скопје. Таа е дел од најголемиот македонски планински масив Мокра Планина и претставува негова североисточна гранка. На запад се поврзува со планината Караџица, на југ со Голешниц ...

                                               

Клепа

Клепа - средновисока планина во средишниот дел на Македонија, на десниот брег на реката Вардар, јужно од градот Велес во средното Повардарие. Има меридијански правец на протегање, север-југ.

                                               

Кожуф

Кожуф - планина која се наоѓа на границата помеѓу Р. Македонија и Егејска Македонија, денес во Грција. Највисок врв на Кожуф е врвот Зелен Брег висок 2.171 метар.

                                               

Козјак (Козјачија)

Ова е статија за планината во областа Козјачија во Северна Македонија. За планината во областа Мариово во Јужна Македонија, видете Козјак Мариово. За други значења на поимот "Козјак", видете на појаснителната страница. Козјак е средновисока плани ...

                                               

Козјак (Мариово)

Ова е статија за планината во областа Мариово во Јужна Македонија. За планината во областа Козјачија во Северна Македонија, видете Козјак Козјачија. За други значења на поимот "Козјак", видете на појаснителната страница. Козјак - средновисока пла ...

                                               

Кораб

Кораб - планина во Западна Македонија, на границата со Албанија. На неа се наоѓа највисоката точка во Р. Македонија - Голем Кораб, со висина од 2.764 метри надморска височина. Кораб е планинска верига која се протега на правец југ-север. Традицио ...

                                               

Лубен

Лубен - средновисока планина во Македонија со највисок врв Кафчал. Припаѓа на планините од западномакедонската група. Се протега помеѓу Церско Поле на запад и северозапад. Со горниот тек од долината на Церска Река и превојот Кула е одвоена од Баб ...

                                               

Малешевски Планини

Малешевски Планини - средновисок планински венец во источниот дел на Република Македонија и Пиринска Македонија. Припаѓаат на грaмадните планини од Родопската маса. Се протегаат лачно во правец јз–си. Должината на главното било изнесува 32 км, а ...

                                               

Манговица

Манговица - ниска и издолжена планина помеѓу Овче Поле на запад и Пробиштипско-злетовскиот басен на исток. Оваа планина е составена главно од многу стари карпи, а само на неколку места во северниот дел има помлади вулкански карпи, кои очигледно с ...

                                               

Мумџица

Мумџица е северна огранка на најголемиот македонски планински масив Мокра Јакупица. Нејзината највисока точка изнесува 1606 метри надморска височина, а височината на котите на сртот се движат од 1571, 1565 и 1548 метри. Позната е и под имињата Ал ...

                                               

Ниџе

Планинското било на Ниџе на североисток започнува со врвот Кравица висок 1682 м., продолжува до превојот Бела Земја висок 1635 м.н.в., од каде што се искачува на врвот Сокол висок 1822 метри. Од таму сртот се искачува до највисокиот врв Кајмакчал ...

                                               

Обозна

Обозна - средновисока планина во источна Македонија, со највисок врв Јастребник. Се протега во правец север–југ во должина 9.5 км. Се наоѓа помеѓу Кочанската Котлина на запад и Разловечката Клисура на исток, низ која тече реката Брегалница, оддел ...

                                               

Перчулица

Перчулица или Беличка Планина - планина во централниот дел на Македонија и претставува дел од планинскиот масив Мокра. На планината Перчулица и припаѓаат централните и западните делови од овој широко распостранет масив. Перчулица е сместена помеѓ ...

                                               

Песјак (планина)

Песјак - средновисока планина во Западна Македонија којашто претставува јужна огранка на масивот Добра Вода. Планината има меридијански правец на протегање и се наоѓа меѓу Кичевската Котлина на запад, областа Порече на исток, течението на реката ...

                                               

Плавуш (планина)

Ова е статија за планината. За селото видете тука Плавуш или Плауш - мала ниска планина што се простира во средишниот и југоисточниот дел на Македонија, а претставува продолжение на Градешка Планина, со правец на протегање сз–ји. Највисока точка ...

                                               

Плакенска Планина

Плакенска Планина или Пространска Планина - средновисока планина во Југозападна Македонија со динарски правец на протегање СЗ–ЈИ. Највисок врв е Сталев Камен, по којшто некои ја нарекуваат "Плакенска Планина", а висок е и врвот Коњарник. Други по ...

                                               

Руен (планина)

Руен - ниска планина во средишниот дел на Македонија, во Општина Чашка. Планината се наоѓа на десниот брег на реката Бабуна, сместена спроти селото Мартолци. Највисок врв е врвот Ланиште, кој е на надморска височина од 775 метри.