Топ-100
Back

ⓘ Социјална географија. Социјалната географија е една од двете главни под-области на дисциплината на географијата. Социјалната географија е гранка на општественит ..
                                               

Силенто

Силенто е италијански географски регион во Кампанија, во централниот и јужниот дел на провинцијата Салерно и важна туристичка област на јужна Италија. Силенто е познат како еден од центрите на медитеранска исхрана.

                                               

Национален парк Бену

Националниот парк Бену е национален парк на Камерун и назначен Биосферен резерват од УНЕСКО. Тоа е во големина. Паркот има широк фронт кон реката Бенуе, кој се протега над 100 км, формирајќи ја источната граница. Јавниот пат до Толиле се преминува преку северниот дел на паркот. Западната граница е составена од главниот пат што ги поврзува градовите Гаруа на север, со Нгаундере на југ. Може да се пристапи до паркот кој доаѓа северно од Нгаундере.

                                               

Национален Парк Беру

Националниот парк Бену е национален парк на Камерун и назначен Биосферен резерват од УНЕСКО. Тоа е во големина. Паркот има широк фронт кон реката Бенуе, кој се протега над 100 км, формирајќи ја источната граница. Јавниот пат до Толиле се преминува преку северниот дел на паркот. Западната граница е составена од главниот пат што ги поврзува градовите Гаруа на север, со Нгаундере на југ. Може да се пристапи до паркот кој доаѓа северно од Нгаундере.

                                     

ⓘ Социјална географија

Социјалната географија е една од двете главни под-области на дисциплината на географијата. Социјалната географија е гранка на општествените науки која го проучува светот, луѓето, заедниците и културите ставајќи акцент на односите на и низ простор и место. Социјалната географијсе а разликува од физичката географија, главно по тоа што има поголем фокус на студирање на човековите активности и е повеќе приемчив на квалитативни истражувачки методологии. Како дисциплина, социјалната географија е особено разновидна во поглед на нејзините методи и теоретскиот пристапи кон проучувањето.

                                     

1. Историја

Географското знаење, и физичкото и социјалното, има долга историја. Во историјата на географијата, географите често ги евидентираа и опишуваа карактеристиките на Земјата, што сега може да се смета за надлежност на човекот, отколку физичките географи. На пример Хекатеус од Милет, географ и историчар во Стара Грција, ги опиша жителите на античкиот свет, како и физичките карактеристики. Тоа беше до 18-ти и 19 век, но сепак, географијата беше призната како формална академска дисциплина. Кралското географско друштво е основано во Англија во 1830 година, иако Велика Британија не го доби својот прв целосен претседател на географијата до 1917 година. Првата вистинска географска интелект се појаваи во Обединетото Кралство, Халфорд Џон Макиндер, кој бил именуван за читач на Универзитетот во Оксфорд во 1887 година. Националното географско друштво е основано во САД во 1888 година со што почна и објавувањето на списанието Национална географија која стана и продолжува да биде голем промотор на информации од областа на географијата.Општеството одамна го поддржуваше географското истражување и образование.

Еден од првите примери на географски методи кои се користат за други цели освен за да се опишат и теоризират физичките својства на земјата е сајтот Џон Сноу од 1854. Иако е лекар и пионер на епидемиологијата, мапата е веројатно еден од најраните примери за медицинска географија.Сега прилично различни разлики помеѓу подобластите на физичката и социјалната географија се развиле подоцна. Оваа поврзаност меѓу физичките и те својства на географијата е најочигледно во теоријата за детерминизам на животната средина, кои ја направија популарна во 19 век од страна на Карл Ритер и други, и со блиски врски со развојната биологија на времето. Детерминизам на животната средина е теоријата според која физичките, психичките и моралните навики на луѓето директно се должат на влијанието на нивната природна животна средина. Меѓутоа, од средината на 19 век, еколошкиот детерминизам е под притисок од недостиг на методолошка строгост поврзана со модерната наука, а подоцна служат и за да се оправда расизмот и империјализамот. Слична загриженост и со социјалните и со физичките аспекти е очигледна во подоцнежната Регионална географија, во текот на крајот на 19 и првата половина на 20 век. Целта на регионалната географија беше преку регионализација, да се разграничи просторот во регионите, а потоа да се разберат и да се опишат уникатните карактеристики на секој регион, како од социјален така и од физички аспекти. До 1960 година, сепак, квантитативната револуција доведе до силна критика на регионалната географија. Поради согледување на недостаток од научна строгост и премногу описна природа на дисциплината и континуирана сепарација на географијата од геологијата и двете подобласти на физичката и социјална географија, географите во средината на 20 век почнале да применуваат статистички и математички модел методи за решавање на просторните проблеми. Голем дел од развојот за време на квантитативните револуција сега е јасно во употреба на Географските информациони системи. Употребата на статистичките податоци, просторни моделирање и позитивистички пристап се уште се многу важни гранки на социјалната географија. Познати географи од овој период се Фред К Шефер, Валдо Тоблер, Вилијам Гарнизон, Питер Хагет, Ричард Џ Шорлеј, и Торстен Хагерстранд. Од 1970-тите голем број на критики на позитивизмот сега се поврзани со географските појави. Познат под терминот критична географија овај сигнализираше уште една пресвртница во дисциплината.Бихевиорална географија се појави како средство за да се разбере како луѓето прават простори и места, и направија локациски одлуки.Привлекувајќи во голема мера на марксистичката теорија и техники, и е поврзан со географи како што се Дејвид Харви и Ричард Пит. Обидувајќи се да каже нешто значајно за проблемите признава преку квантитативни методи," за да се обезбеди објаснување наместо описи, да се стави напред алтернативи и решенија и да бидат политички ангажирани, а не одред поврзани со позитивистички методи. Одредот и објективноста на квантитативнита револуција и самата беше критикувана од страна на радикални географи како алатка на капиталот. Радикалната географија е поврзана со марксизмот и со теории кои остануваат важен дел од современата социјална географија. Критичната географија исто така го виде воведувањето на хуманистичката географија, поврзани со работата на Туан Ји-Фу, кои иако слични на бихевиоралната географија, се наметнува за многу поквалитетен пристап во методологијата. Промените во критичката географија доведоа до современи пристапи во дисциплината како феминистичка географија, нова културна географија, како и ангажман со постмодерни и пост структурни теории и филозофии.

                                     

2. Културна

Културната географија е изучувањето на културни производи и норми и нивните варијации и односи во просторот и местото. Таа се фокусира на опишување и анализирање на јазикот, религијата, економијата, владата, и други културни феномени се разликуваат или да остане константна од едно до друго место и да објаснува како луѓето функционираат во просторот."

                                     

3. Развојна

Развоната географија е изучување на географијата на Земјата во однос на животниот стандард и квалитетот на животот на своите човечки жители, студија на локацијата, дистрибуција и просторната организација на економските активности, низ Земјата. Предметот истрага е под силно влијание на методолошкиот пристап на истражувачот.

                                     

4. Економска

Економската географија ги проучува односите помеѓу човековите економски системи, држави, и други фактори, и биофизичката животната средина. Подобластите вклучуваат Маркетинг географија и транспорт географија

                                     

5. Историска

Историска географија е истражување на човечки, физички, измислени, теоретски, и "вистинските" континенти од минатото. Историскиата географија проучува широк спектар на прашања и теми. Заедничка тема е изучувањето на континенти од минатото или како одредено место или регион се менувало со текот на времето. Многу историски географи учат за географските модели низ времето, вклучувајќи и како луѓето комуницирале со нивната околина, и создавањето на културниот пејзаж.

                                     

6. Политичка

Политичката географија се занимава со проучување и на просторно нерамните резултати од политичките процеси и начините на кои политичките процеси се спогодени од просторните структури. подобласти се: Изборниа географија, геополитика, стратешкиагеографија и воена географија.

                                     

7. Населението

Географијата за населението е истражување на начините на кои просторните варијации во дистрибуцијата, составот, миграцијата, како и раст на населението се поврзани со природата на места.

                                     

8. Населено место

Географијата на населено место, вклучувајќи ја и урбаната географија, е изучувањето на урбаните и руралните подрачја со специфични врски со просторните, релациони и теоретски аспекти на населбата. Тоа е студија на области кои имаат концентрација на зградите и на инфраструктурата. Тоа се области каде што поголемиот дел од економските активности се во секундарниот сектор и високиот сектори. Во случај на урбана населба, тие веројатно имаат висока густина на население.

                                     

9. Филозофски и теоретски пристапи

Во рамките на секоја од подобластите, разни филозофски пристапи може да се користат за истражување, па затоа, урбаната географија би можело да биде феминистичка или марксистички географија, итн.

                                     

10. Список на значајни социјални географи

Карл Ритер 1779-1859, кој се смета за еден од основоположниците на современата географија и првата фотелја во географијата на Хумболт Универзитетот во Берлин, исто така, истакнат за неговата употреба на органска аналогија во неговите дела.

 • Валтер Кристалер 1893-1969, економски географ и развивач на теоријата за централно место.
 • Џилијан Роуз родена 1962, најпозната по својата критика: Феминизмот и географијата,Границите на географското знаење 1993, кој беше еден од првите потези кон развој на феминистичката географија.
 • Карл О Зауер 1889-1975, критичар на детерминизмот на животната средина и поборник за културна екологија.
 • Ји-Фу Туан роден 1930 А кинеско-американски географ.
 • Едвард Соја роден 1941, познат по неговата работа на регионалниот развој, планирање и управување.
 • Хавиер Хомер де Хел 1812-1848, истражување во Турција, јужна Русија и Персија
 • Синди Кац роден 1954, кој пишува за општествената репродукција и производството на просторот. Пишува за континенти, место природата, и секојдневниот живот и безбедност.
 • Валдо Р Тоблер роден 1930, инвеститорот на првиот закон на географијата.
 • Дејвид Харви роден 1935,истакнат за неговата работа во критичката географија и критиката на глобалниот капитализам.
 • Милтон Сантос 1926-2001, еден од најважните географи во Јужна Америка.
 • Евелин Стоукс 1936-2005. Професор по географија на Универзитетот во Ваикато во Нов Зеланд. Познат по признавањето на нееднаквост со маргинализирани групи, вклучувајќи жени и користење на Маорска географија.
 • Најџел Трифт роден 1949, инвеститорот на не-претставувачката теорија.
 • Пол Видал де ла Blache 1845-1918, основач на француската школа за геополитика и посибилизам.
 • Ричард Хартшорн 1899-1992, научник на историјата и филозофијата на географијата.
 • Стив Малиот, професор по социјални географски студии во Државниот универзитет во Кент
 • Мајкл Вотс, Класа на професор по географија и развојни студии, на Универзитетот на Калифорнија, Беркли 1963
 • Сер Халфорд Џон Макиндер 1861-1947, соосновач на Лондонската школа за економија, заедно со географската асоцијација.
 • Дерек Григориј роден 1951, познат по пишување на израелските акциии, САД и Велика Британија и на Блискиот Исток, под влијание на Едвард Саид.


                                     

11. Социјални географски списанија

Како и кај сите општествени науки, социјалните географи објавуваат истражувања и други писмени работи во различни академски списанија. Додека социјалната географија е интердисциплинарна, постојат голем број на списанија кои се со социјално географски фокус Тие вклучуваат:

антипод Површина Економска географија животна средина и просторно планирање глобални климатски промени Миграциски писма Трансакции на Институтот за британски географи Геофорум Напредок во Социјалната Географија

                                     
 • физичката т.е. крајбрежна геоморфологија, геологија и океанографија и социјална географија на брегот. Тоа вклучува разбирање на крајбрежните атмосферски процеси
 • Општествената географија - дел од хуманата географија која е најблиско поврзана со општествената теорија општо, а особено со социологијата, занимавајќи
 • Ова е список на главните региони во Светот по население. Портал: Географија Социјална географија 2017 Revision of World Population Prospects
 • Роми Поткласа G - Географија општо Атласи. Карти Поткласа GA - Математичка географија Картографија Поткласа GB - Физичка географија Поткласа GC - Океанографија
 • светски мошне познати филозофи и критичари, Бјернсон создал творештво со социјална ориентација. Тој бил автор на таканаречени проблемски пиеси, жанр кој
 • класични студии Институт за одбранбени и мировни студии Институт за социјална работа и социјална политика Институт за дефектологија Институт за родови студии
 • производството и распределбата на богатство во општеството. Антропологија Географија Економија Историја Комуникологија Лингвистика Политички науки Право Психологија
 • на нафта овозможија подобрување на животниот стандард и воведување на социјална држава, слична на оние во Европа. Во 2003, БДП по семејство бил 21 500
 • најразвиените држави во светот, неговите жители уживаат во првокласен систем на социјална згриженост и градска инфраструктура. Поради неговата лоцираност блиску
 • беше бастион на конзервативната политика во Германија, а Христијанската Социјална Унија беше на власт до 1946 година. Секој премиер до 1957 беше член на

Users also searched:

демографија, природен прираст,

...
...
...