Топ-100
Back

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од ..
                                     

ⓘ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или скратено МЗШВ, е едно од министерствата во Владата на Македонија.

Актуелен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство е Трајан Димковски.

                                     

1. Надлежности

Надлежностите на министерството се:

- земјоделството, шумарството и водостопанството; - користењето на земјоделското земјиште, шумите и другите природни богатства; - ловот и риболовот; - заштитата на добитокот и растенијата од болести и штетници; - следењето и проучувањето на состојбите со водите, одржувањето и подобрувањето на режимот на водите; - хидромелиоративните системи; - хидролошките и агрометеоролошките мерења, како и противградобијната заштита; - проучувањето и истражувањето на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките појави и процеси; - надзорот од негова надлежност и - врши други работи утврдени со закон.
                                     

2. Организациска структура

Министерството е составено од 18 сектори, кои се поделени на неколку оддели. Секторите на министерството се:

 • Сектор за прекршоци
 • Сектор за лозарство, винарство и овоштарство
 • Сектор за анализа на земјоделска политика
 • Сектор за ЕУ
 • Сектор за координација и техничка помош на кабинет на министер
 • Сектор за човечки ресурси
 • Сектор за координација на подрачни единици
 • Сектор за внатрешна ревизија - независна единица
 • Сектор за финансиски прашања
 • Сектор за шумарство и ловство
 • Сектор за рурален развој
 • Сектор за информатичка технологија
 • Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште
 • Сектор за земјоделство
 • Сектор за меѓународна соработка
 • Сектор за нормативно правни работи
 • Сектор за шумска полиција без статус на државен службеник
 • Сектор за маркетинг и квалитет на земјоделски производи
                                     
 • Лековити и ароматични растенија : упатство и монографии за собирачи според принципите за органско производство. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • Лековити и ароматични растенија : упатство и монографии за собирачи според принципите за органско производство. Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • 2011 - 2011 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 27 мај 2017. Студија за оценка на влијанието врз животната
 • Република Македонија Нико Компјутери. Риболовна основа за акумулацијата Водоча за период 2009 - 2014 година - Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
 • за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија според член 23 од Законот за организација и работа на ограните на
 • Министерство за култура на Република Македонија е министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано по добивањето
 • Маврово за период 2017 - 2022 PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено на 23 август 2018. Жерноица на Ризницата ?
 • основа за риболовна вода Акумулација Маврово за период 2017 - 2022 година PDF Скопје: Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство Посетено
 • Министерство за финансии на Република Македонија - министерство во состав на Владата на Република Македонија Министерството било формирано во 1992 година

Users also searched:

...
...
...