Топ-100
Back

ⓘ Израз, математика. Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичк ..
Израз (математика)
                                     

ⓘ Израз (математика)

Израз - поим во математиката кој означува конечен состав од знаци кој е добро сточен согласно правилата што важат во тој контекст. Математичките знаци може да означуваат бројки, променливи, операции, функции, децимали, групирање, и други аспекти на сиктансата.

                                     

1. Примери

Изразите имаат широка примена, и тоа од простите како:

0 + 0 {\displaystyle 0+0} 8 x − 5 {\displaystyle 8x-5} линеарен полином 7 x 2 + 4 x − 10 {\displaystyle 7fut)\,dt.}
                                     

2. Облици

Во математичките изрази спаѓаат аритметички изрази, полиноми, алгебарски изрази, затворени изрази и аналитички изрази. На табелава што следи се покажани сличностите и разликите помеѓу овие видови изрази.

                                     
  • Член е математички израз кој може да образува посебен дел од една равенка, низа или друг поголем израз Во елементарната математика членот може да биде
  • помножено со истата величина. Член математика Израз математика Формула Список на равенки Равенство Нееднаквост математика Неравенство Алгебра Хемиска равенка
  • функција или израз Област на дефинираност математика множеството на дозволени влезни вредности на една функција Рестрикција на функција математика одредено
  • алгебарски израз со еден член.  Оваа дефиниција не е во ред бидејќи е кружна дефиниција т.е. при дефинирање на поимот алгебарски израз се користи
  • инженерство поврзана со одредено својство на еден систем Функција математика апстрактен субјект со кој се поврзуваат влезни и излезни објекти со
  • образование Функција може да се опише на 4 начини. Со зборови, со математички израз со графикон, и со табела. ВАЖНО: Секое опишување има свои недостатоци.
  • Внимавај: a b 2 a2 b2 Тренчевски, Констадин Димовски, Дончо 2002 Математика за I година за реформираното гимназиско образование. Просветно дело.
  • вредноста не зависи од h, а во вториот дека не зависи од x. Променлива Израз Математичка константа Физичка константа Константа Коефициент константа
  • се отстранат вредности на променливата променливите за кои подкорениот израз би станал негативен. Други примери за допуштени вредности кај изрази со

Users also searched:

множење на полиноми, операции со полиноми,

...
...
...