Топ-100
Back

ⓘ Ботаника е една од најстарите гранки на биологијата, и таа се занимава со научно проучување на растенијата. Името потекнува од грчкиот збор βοτανικός, botanikós ..
                                               

Пиреј (појаснување)

Ботаника
                                     

ⓘ Ботаника

Ботаника е една од најстарите гранки на биологијата, и таа се занимава со научно проучување на растенијата. Името потекнува од грчкиот збор βοτανικός, botanikós - и значи: она што се однесува на растенијата. Во поново време ботаниката се означува и со термините" наука за растенијата" и" биологија на растенијата".

Ботаниката опфаќа повеќе дисциплини кои го проучуваат изгледот, градбата, растот, развитокот, репродукцијата, метаболизмот, физиологијата, заболувањата, екологијата, сродноста и еволуционата историја на растенијата.

Традиционално, ботаничарите ги истражувале сите организми кои не биле означени како животни. Напредокот во познавањето на овие" специјални" организми, посебно микроорганизмите, довел до одвојување на посебни гранки од ботаниката - во прв ред микробиологијата и микологијата. Меѓутоа, се уште нашироко е распространета практиката за опишување на овие нерастителни организми во воведните курсеви на ботаниката.

                                     

1. вовед

Ботаника, позната и како наука за растенијата или биологија на растенијата,и е наука за растенијата животот биологија. Ботаничар или научник за растенијата е научник кој специјализирал на ова поле од науката. Терминот "ботаника" потекнува од Античките грци од зборот βοτάνη botanē кој значи "пасиште", "трева", or "fodder"; βοτάνη води потекло од βόσκειν boskein, "да храни" or "to graze". Традиционално, ботаниката вклучува проучување на габи и алги од, анализата на број на хромозоми, растителна хемија и структурата и функцијата ензимиs и другите протеини. Во последните две декади на 20 век, ботаничарите ги проучиле техниките на молекуларна генетска анализа, вклучувааејќи ги геноми и протеоми оДНК делови за подобра класификација на растенијата.

Модерната ботаника е широка, мултидисциплинарна тема со инпути од многу други области од науката и технологијата. истражувачките теми вклучуваат наука за растенијатаструктура, расти диференцијација, репродукција, биохемијаипримарен метаболизам, хемиски продукти, развој, болести, еволуциони врски, системстика, ирастителна таксономија. Доминатна тема во 21 век во науката за растенијата молекуларна генетика иепигенетика, кои се механизам и контрола на експресија на гените за време на диференцијализмот растителни ќелиии ткива. ботаничките истражувања развиле апликација во обезбедување staple храна иtextile,во модерната хортикултура, земјоделство и шумарство, растителна пропагација, одгледување и генетска модификација, во синтеза на хемиските и матерјалите за изградба и продукција на енергија, воЕнвироменталниот менаџмент, и употребата на биоразновидност.

                                     

2. Историја на ботаниката

Меѓу првите ботанички трудови, напишани околу 300 г. п.н.е., се и двете големи дела на грчкиот филозоф и книжевник Теофраст - Историја на растенијата и Причини за растенијата односно, Природа на растенијата - во кои опишал многу видови и нивната примена. Римскиот лекар Диоскоридес ги допополнил списоците со растенија на Теофраст и посветил повеќе внимание на употребата на лековитите растенија.

Во текот на антиката овие книги биле најважниот придонес за ботаниката и врз нив се потпирале истражувачите и лекарите во текот на Средниот век. Со откривањето на Новиот Свет, почнува понатамошниот развој на ботаниката, бидејќи Европјаните дошле во контакт со потполно непознати видови.

Клучни точки во развојот на ботаниката се системот на биномна номенклатура на Лине и обидот за класификација на растенијата врз основа на градбата на цветовите, откривањето на клетката, воспоставувањето на теоријата за еволуцијата на Дарвин, откривањето на растителните хормони, развојот на генетиката и молекуларната биологија кон крајот на 20 век. Паралелно со збогатувањето на ботаничкото знаење, дошло и до значително унапредување на методологијата на истражувањето, благодарејќи на развојот на техниката и технологијата.

                                     

3. Методи на истражување

Ботаниката го користи како набљудувањето, така и компаративните, историските и експерименталните методи. Некои од овие методи се: собирање и складирање на растителниот материјал во хербариуми, набљудување во природни и вештачки услови, експерименти во природата и во ботаничка лабораторија, математичка обработка на добиените податоци.

                                     

4. Ботанички дисциплини

 • морфологија и анатомија на растенијата
 • фитогеографија растителна географија
 • растителна цитологија
 • физиологија на растенијата
 • растителна генетика
 • палинологија
 • систематика на растенијата
 • палеоботаника
 • фитоценологија
 • фитоекологија екологија на растенијата
                                     
 • Лист може да се однесува на: Лист анатомија - дел од нога Лист ботаника - зеленило на растенијата Ливче од цвет Лист хартија - целулоидна добиена
 • Prodromus florae novae hollandia Ја формирал Фондацијата на австралиската ботаника и го рафинирал постојниот систем за класификација на растенијата. Во 1827
 • Епидермис може да се однесува на: Епидермис ботаника најнадворешниот слој на клетки кај растенијата Покожица, најнадворешниот слој на кожа кај човекот
 • година - словенечки ботаничар, академик, редовен член на САЗУ, професор по ботаника на Универзитетот во Љубљана. Ернест Мајер студирал биологија на Универзитетот
 • Далгрен продолжил со студии по систематска ботаника Хенинг Вајмарк, кој бил претседател на Систематска ботаника иницирал нова линија на истражувања во
 • Атина околу 350 година п.н.е. ова се смета за почетна точка за модерната ботаника Во Европа, оваа рана ботаничка наука наскоро била засенета од средновековната
 • дипломирал ботаника на Универзитетскиот колеџ во Велс, Абериствит. Откако работела како наставник во Норич, била назначена за предавач по ботаника на колеџот
 • наставата по биологија на Скопскиот универзитет. Тој бил првиот професор по ботаника и прв шеф на Биолошкиот институт. Организирал хербариум на Ботаничкиот
 • директор на ботаничката градина Бергиус Професорката Бремер докторирала ботаника во 1980 година на Универзитетот во Стокхолм, со тезата Таксономија на
 • Јевремовац - ботаничка градина која се наоѓа во Белград, Србија и истата претставува единица од Белградскиот универзитет, заедно со институтот за ботаника
 • знаења од математиката и природните науки и предавал математика, анатомија, ботаника и физика. Бил пријател со Леонард Ојлер, со кого заедно соработувале на
 • самостојна работна единица во состав на Заводот за ботаника од кога и датира името Завод за ботаника со Ботаничка градина. Од 1985 година, со процесите

Users also searched:

...