Топ-100
Back

ⓘ Член, математика. Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од ..
                                     

ⓘ Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во

3 + 4 x + 5yzw

3, 4 x и 5 yzw се членови.

друг пример би бил

3x+4x-2x

што се членови поврзани со горенаведениот пример

Во контекст на полиномите, "член" понекогаш значи моном со коефициент: to collect like terms in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи.

Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови.

Но во општ математички смисол, поимот "член" не е ограничен на собирање. Поединечните чинители во еден израз што претставува производ се членови на множењето.

                                     

1. Видови членови кај операциите

собирање собироци одземање намаленик и намалител множење множител и множеник чинители. делење и дропки горниот член е броител деленик, а долнот е именител делител.
                                     

2. Наводи

 • Schwartzman, Steven 1994. The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English. The Mathematical Association of America. стр. 219. ISBN 0-88385-511-9.
                                     
 • Функционално програмирање Член математика Redden, John. Elementary Algebra. Flat World Knowledge, 2011. Алгебарски израз - Математика за сите македонски
 • помножено со истата величина. Член математика Израз математика Формула Список на равенки Равенство Нееднаквост математика Неравенство Алгебра Хемиска
 • војните бил главен инспектор по математика и физика во Министерството за просвета и е автор на многу учебници по математика и физика за средните бугарски
 • втората светска војна преминува на Софискиот универзитет на групата за математика Студиите ги прекинува во 1944 учесник во НОБ а ги продолжува во ноември
 • Факултетот за информатика 2011 - раководител на катедрата за математика и статистика 2007 - 2008, член на Универзитетскиот Сенат Стручна и општествена активност:
 • коефициенти на полиномот, а бидејќи c се јавува во член што не го содржи x, се нарекува постојан константен член на полиномот и може дас е претстави како коефициент
 • високошколската настава по математика во Македонија и автор на огромен број научни трудови и универзитетски учебници. Во 1991 година бил избран за член на Македонската
 • Васков. Член на тајниот училиштен револуционерен кружок во Солунската машка гимназија 1894 - 95 Во 1896 година завршува физика и математика во висока
 • Делфт. Подоцна се посветува на филозофија, поезија и математика Почнува да студира математика но големите хемичари од тоа време го привлекуваат неговото
 • математиката, како π или e Константа математика - вредност која не се менува Константен член на полином член од 0 степен Константна функција - функција
 • Охридски како наставник по математика а во периодот 2007 - 2009 бил заменик - директор на училиштето. Исто така, бил и член во управниот одбор на НУЦК Никола

Users also searched:

лимес математика,

...
...
...