Топ-100
Back

ⓘ Убедување - Крсто Асенов, Реторика, Бранислав Саркањац, Мехмед Рушди-паша, Михаил Герџиков, Солунски конгрес од јуни 1905 година, Судир ..
                                               

Крсто Асенов

Крсто Хаџи Петров Асенов наречен Мечката, Огнениот даскал и Черкесија - бугарски, учесник во македонското револуционерно движење, еден од поистакнатите револуционер на Македонската револуционерна организација, раководител и војвода во Ениџе Вардарско, социјалист по убедување.

                                               

Реторика

Реторика е една од трите првични слободни уметности или trivium. Во текот на својата историја долга 2500 години, поимот се користи како ознака за многу нешта, но под реторика денес се мисли на способноста на убедување преку јазик. Првите теориски согледби за реториката се во антиката, каде на Аристотел му се припишува првата формална обработка на дисциплината. Постои клучна разлика помеѓу она што се нарекува говорништво, беседништво или ораторство и она што се нарекува реторика. Имено, беседништвото се однесува на конкретната изведба, практичното остварување на беседата, додека реториката ...

                                               

Бранислав Саркањац

Саркањац е роден во Скопје во 1958 година каде што ги завршил сите степени на своето образование. По татко има српско и шокачко потекло од Барања, Хрватска, додека по мајка води потекло од Миравци, Гевгелиско и од Кукуш. Во 1987 година истражува во Лондон, во Британската библиотека. Во 1989 година е во Лајпциг каде што најмногу работи во Германската национална библиотека. Интересно е неговото сведоштво од Источна Германија во таа историска година. Како што вели самиот: "Целата 1989 година, во Лајпциг, Берлин и Дрезден го гледав подготвувањето на рушењето на Берлинскиот ѕид", Ги издвојува С ...

                                               

Мехмед Рушди-паша

Мехмед Рушди-паша - османлиски државник и голем везир на царството на пет наврати. Бил реформист по убедување и силен поддржувач на танзиматот. Во младоста работел како преведувач на воени дела и служел како полковник.

                                               

Михаил Герџиков

Михаил Герџиков бил револуционер и анархист од Бугарија, основач и раководител на Македонскиот таен револуционерен комитет, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на Македонската револуционерна организација, подоцна деец на ВМРО.

                                               

Солунски конгрес од јуни 1905 година

Солунскиот конгрес од 1905 година е окружен конгрес на Солунскиот револуционерен округ на Македонската револуционерна организација, тој бил еден од целата низа на окружни конгреси по Илинденското востание со цел да се зацврсти Организација и нејзината мрежа.

                                               

Судир

Судир или конфликт - спор меѓу две или повеќе лица. Различните мислења не преставуват конфликт, а можат да доведат до конфликт. Постојат три вида на судири: 1 ограничени ресурси време, пари и имот 3 различни вредности убедување, прироитети и норма 2 незадоволителни базични ресурси биолошки и психички - Факторите што влијаат врз судири се: 2. предрасуди 1. стереотипи - Судирите се разрешуват со: 2. спротиствување 1. избегнување 3. општење разбирање, разрешување